Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon„), a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) neboli GDPR (dále jen „nařízení„).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel e-shopu www.lcafehoricky.cz, společnost LORENC TZB spol. s r.o., se sídlem Hořičky 151, 552 05 Hořičky, identifikační číslo: 28 777 832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26787.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytnete – zejména jde o údaje nutné pro zpracování objednávky. Jedná se o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa a dodací adresa.

Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Poskytnutí Vašich osobních údajů a jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu, tedy pro vyřízení a odeslání objednávky. Jedná se tak o zpracování na základě platné legislativy.

V případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru, je právním základem zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Účelem zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností LORENC TZB spol. s r.o. prostřednictvím e-shopu. Dalšími účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

 • vystavení daňového dokladu a splnění povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • dodržení zákonných archivačních povinností
 • budoucí uplatnění práv ze smluvního vztahu (například v případě, že se rozhodnete výrobek reklamovat)
 • zasílání marketingových sdělení (v případě, že jste s takovým zasíláním poskytli souhlas přihlášením se k odběru newsletteru)
 • marketingové účely (v případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

Kterým příjemcům budou Vaše osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje budou předány v nebytně nutném rozsahu a jen pro výše popsané účely zpracování třetím subjektům. Jedná se o dopravce, který Vám bude zásilku doručovat, dodavatele společnosti LORENC TZB spol. s r.o. mající přístup k osobním údajům (IT správa systémů e-shopu), marketingovou agenturu (pokud jste poskytli souhlas), případně jiné subjekty zejména veřejné správy v případech, kdy nám takovou povinnost ukládá zákon. Nad rámec uvedeného, a neexistuje-li pro to jiný zákonný důvod, nelze Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného a předem uděleného souhlasu třetí straně předat.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu určenou dle různých kritérií:

 • během trvání smlouvy (osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu za účelem realizace objednávky)
 • po ukončení smlouvy (osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající době, ve které můžete odstoupit od smlouvy, reklamovat zboží či uplatnit práva z vadného plnění)
 • trvání zákonné povinnosti (uchováváme faktury po archivační dobu stanovenou zákonem)
 • udělení souhlasu (uchováváme a zpracováváme osobní údaje po dobu, na kterou je poskytnut souhlas, tedy obecně na 7 let, nejpozději do okamžiku odvolání souhlasu)

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně pomocí příslušných softwarových nástrojů, výjimečně i manuálně. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, ani mezinárodním organizacím. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů je prováděna v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Jaká máte práva v rámci zpracovávání Vašich osobních údajů?

Vaše práva související se zpracováváním Vašich osobních údajů jsou následující:

 • právo na přístup k osobním údajům (vždy se můžete informovat, jaké údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, komu je předáváme a jaká další práva Vám svědčí)
 • právo na opravu (pokud se jakýkoliv údaj změní a Vy nám změnu ohlásíte, neprodleně údaj aktualizujeme)
 • právo na výmaz (pokud je zpracování založeno na dřívějším poskytnutí Vašeho souhlasu, a Vy tento souhlas odvoláte, a/nebo pokud již neexistuje žádný jiný zákonný důvod, pro který musíme Vaše údaje uchovávat, máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje trvale vymazali)
 • právo na omezení zpracování (dokud nebude ověřeno, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona či souhlasu, nebo že tyto údaje jsou nepravdivé, můžete požadovat, abychom zpracování omezili)
 • právo na přenositelnost údajů (na základě Vaší žádosti můžeme Vaše osobní údaje předat jinému správci osobních údajů)
 • právo vznést námitku (pokud máte pochybnosti o zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte za to, že zpracování není nezbytné pro naše oprávněné zájmy, můžete uplatnit námitku proti takovému zpracovávání)
 • právo na informaci o porušení zabezpečení (pokud se stane, že se Vaše osobní údaje ocitnou v ohrožení, či bude hrozit prolomení jejich důvěrnosti, jsme povinni Vás o takové skutečnosti informovat)

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaným způsobem za účelem vydání rozhodnutí ve smyslu článku 22. nařízení GDPR.

Kde můžete uplatnit svá práva?

Svá práva související se zpracováváním Vašich osobních údajů, dotazy, námitky a připomínky, můžete zaslat e-mailem na adresu lorenc@lorenctzb.com. Podněty jsou vyřizovány v přiměřené lhůtě, která obvykle činí maximálně 30 dnů, a ve výjimečných případech může být prodloužena, o čemž Vás budeme informovat.

Své případné stížnosti a námitky můžete uplatnit také u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Hořičkách dne 27. 08. 2020